ವರ್ಡ್ ಫೌಂಡೇಷನ್

ದಿ

ವರ್ಡ್


HW PERCIVAL ನಿಂದ ಕೃತಿಸ್ವಾಮ್ಯ, 1909-1910.

ಅಡೆಪ್ಟ್ಸ್, ಮ್ಯಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮಹತ್ಮಾಸ್.