ಕಲ್ಲು ಮತ್ತು ಅದರ ಚಿಹ್ನೆಗಳು


ಹೆರಾಲ್ಡ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ. ಪರ್ಸಿವಲ್ ಅವರಿಂದ
ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ವಿವರಣೆ
ಕಲ್ಲು ಮತ್ತು ಅದರ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಹಳೆಯ-ಹಳೆಯ ಚಿಹ್ನೆಗಳು, ಲಾಂಛನಗಳು, ಉಪಕರಣಗಳು, ಹೆಗ್ಗುರುತುಗಳು, ಬೋಧನೆಗಳು ಮತ್ತು ಫ್ರೀಮ್ಯಾಸನ್ರಿಯ ಉನ್ನತ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಹೊಸ ಬೆಳಕನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತದೆ. ಹಳೆಯ ಪಿರಮಿಡ್ ಕಟ್ಟಡದ ಮುಂಚೆಯೇ ಈ ಪುರಾತನ ಆದೇಶವು ಒಂದು ಹೆಸರಿನಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದೆ. ಇದು ಇಂದು ತಿಳಿದಿರುವ ಯಾವುದೇ ಧರ್ಮಕ್ಕಿಂತ ಹಳೆಯದು! ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಾನವ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಪ್ರಜ್ಞಾಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಭಾವಕ್ಕಾಗಿ ಮ್ಯಾಸನ್ರಿ ಮಾನವೀಯತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ ಎಂದು ಲೇಖಕನು ಗಮನಸೆಳೆದಿದ್ದಾನೆ. ಕಲ್ಲು ಮತ್ತು ಅದರ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಮನುಕುಲದ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಸ್ವಯಂ-ಜ್ಞಾನ, ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಮತ್ತು ಜಾಗೃತ ಅಮರತ್ವವನ್ನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರೊಬ್ಬರೂ ಹೇಗೆ ತಯಾರಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಪ್ರಕಾಶಿಸುತ್ತದೆ.
ಮೃದು ರಕ್ಷಾಪುಟ


ಕಾರ್ಟ್ ಸೇರಿಸಿಮ್ಯಾಸನ್ರಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ಓದಿ


ಪಿಡಿಎಫ್ಎಚ್ಟಿಎಮ್ಎಲ್
 ಪಠ್ಯ ಮತ್ತು
ಆಡಿಯೋಇಬುಕ್


ಆರ್ಡರ್
"ಮ್ಯಾಸನ್ರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಉತ್ತಮವಾದ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಸುಧಾರಿತ ಬೋಧನೆಗಳು ಮಾನವರಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ."ಎಚ್.ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಪರ್ಸಿವಲ್