ವರ್ಡ್ ಫೌಂಡೇಷನ್

ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವು ಸ್ವ-ಸರ್ಕಾರ

ಹೆರಾಲ್ಡ್ ವಾಲ್ಡ್ವಿನ್ ಪರ್ಸಿವಲ್