ವರ್ಡ್ ಫೌಂಡೇಷನ್

ಆಲೋಚನೆ ಮತ್ತು ಡೆಸ್ಟಿನಿ

ಹೆರಾಲ್ಡ್ ವಾಲ್ಡ್ವಿನ್ ಪರ್ಸಿವಲ್