ವರ್ಡ್ ಫೌಂಡೇಷನ್

ಕಲ್ಲುಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಇದರ ಚಿಹ್ನೆಗಳು

ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಆಲೋಚನೆ ಮತ್ತು ಡೆಸ್ಟಿನಿ

ಹೆರಾಲ್ಡ್ ವಾಲ್ಡ್ವಿನ್ ಪರ್ಸಿವಲ್