ವರ್ಡ್ ಫೌಂಡೇಷನ್

ದಿ

ವರ್ಡ್


HW PERCIVAL ನಿಂದ ಕೃತಿಸ್ವಾಮ್ಯ, 1906-1907.

ಜುಡಿಯಾಕ್.